Cymdeithas Eryri Snowdonia Society


I would like to volunteer

Fill in an application

Already use MyImpactPage.com to volunteer with this organization?
Log in to your account

Caru Eryri/ Care for Snowdonia

 

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2022

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol.

Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2022 felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto.

Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni.

Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

Y llynedd, gwelwyd timau o wirfoddolwyr yn crwydro’r ardal yn yr haf, yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr, yn clirio sbwriel ac yn darparu cefnogaeth i wasanaethau prysur y Wardeniaid.

Cwblhawyd gwaith gwych gan y gwirfoddolwyr yma. Eleni mae angen mwy eto i ymuno â’r tîm. Ein nod yw darparu presenoldeb ar fwy o leoliadau dros gyfnod hirach er mwyn helpu mwy o ymwelwyr a chefnogi mwy o gymunedau lleol.

 

Care for Snowdonia: Make a difference in 2022

Unprecedented numbers of people visited Snowdonia last year, eager to enjoy the beautiful National Park.

‘Staycations’ will be massive again in 2022, so Snowdonia could be even busier.

This is why we need your help. 

Snowdonia Society is working with Snowdonia National Park Authority, the Outdoor Partnership and the National Trust to run a volunteer programme to help manage visitor impacts.

Last year, volunteer teams were out in high season, giving information to visitors, clearing litter and providing back-up for hard-pressed Warden services.

Those volunteers did a great job. This year an even bigger team is needed.  Our aim is to provide coverage at more locations over a longer season, so more visitors are helped and more local communities supported.

 

Activity Shifts Start End
Arolwg / Survey - Betws y Coed 1 7/3/2022 7/3/2022
Arolwg / Survey - Aberdyfi 1 7/16/2022 7/16/2022
Arolwg / Survey - Llyn Tegid, Bala 1 7/16/2022 7/16/2022
Arolwg / Survey - Pen y Pass 0 7/3/2022 7/3/2022
Capel Curig 0 7/16/2022 7/16/2022
Capel Curig 1 7/23/2022 7/23/2022
Capel Curig 1 8/6/2022 8/6/2022
Capel Curig 1 8/13/2022 8/13/2022
Capel Curig 1 8/20/2022 8/20/2022
Capel Curig 1 8/27/2022 8/27/2022
Caru Eryri/ Care for Snowdonia - Sesiwn hyfforddiant Awyr Agored / Outdoor training session, Betws y Coed 1 7/9/2022 7/9/2022
Cwrs Cymorth Cyntaf / First Aid Course, Betws y Coed 2 7/30/2022 7/31/2022
Cynnal Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa / Footpath Maintenance Llanberis path, Snowdon 1 8/10/2022 8/10/2022
Cynnal Llwybr Llanberis, Yr Wyddfa / Footpath Maintenance Llanberis path, Snowdon 1 9/21/2022 9/21/2022
Cynnal Llwybr Watkin, Yr Wyddfa / Footpath Maintenance Watkin path, Snowdon 1 8/6/2022 8/6/2022
Cynnal Llwybrau / Footpath Maintenance, Beddgelert 1 7/13/2022 7/13/2022
Llwybr Llanberis path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 7/29/2022 7/29/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 7/22/2022 7/22/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 7/8/2022 7/8/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 7/15/2022 7/15/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 8/5/2022 8/5/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 8/12/2022 8/12/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 8/19/2022 8/19/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 8/26/2022 8/26/2022
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa (Snowdon) 1 8/29/2022 8/29/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 7/10/2022 7/10/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 7/17/2022 7/17/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 7/24/2022 7/24/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 8/7/2022 8/7/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 8/13/2022 8/13/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 8/20/2022 8/20/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 8/27/2022 8/27/2022
Llwybr Watkin / Watkin Path, Llyn Gwynant 1 8/29/2022 8/29/2022
Llyn Dinas, Aberglaslyn 1 7/2/2022 7/2/2022
Llyn Dinas, Aberglaslyn 1 8/12/2022 8/12/2022
Llyn Dinas, Aberglaslyn 1 8/27/2022 8/27/2022
Ogwen 1 7/3/2022 7/3/2022
Ogwen 1 7/8/2022 7/8/2022
Ogwen 1 7/10/2022 7/10/2022
Ogwen 1 7/15/2022 7/15/2022
Ogwen 1 7/17/2022 7/17/2022
Ogwen 1 7/22/2022 7/22/2022
Ogwen 1 7/24/2022 7/24/2022
Ogwen 1 7/29/2022 7/29/2022
Ogwen 1 7/31/2022 7/31/2022
Ogwen 1 8/5/2022 8/5/2022
Ogwen 1 8/7/2022 8/7/2022
Ogwen 1 8/12/2022 8/12/2022
Ogwen 1 8/14/2022 8/14/2022
Ogwen 1 8/19/2022 8/19/2022
Ogwen 1 8/21/2022 8/21/2022
Ogwen 1 8/26/2022 8/26/2022
Ogwen 1 8/28/2022 8/28/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 7/2/2022 7/2/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 0 7/9/2022 7/9/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 7/16/2022 7/16/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 7/23/2022 7/23/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 7/30/2022 7/30/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 8/6/2022 8/6/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 8/13/2022 8/13/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 8/20/2022 8/20/2022
Rhyd Ddu, Cwellyn 1 8/28/2022 8/28/2022

Get Social

Mission Statement

 

Cymdeithas Eryri: Ymhyfrydu yn y Parc Cenedlaethol

Sefydlwyd Cymdeithas Eryri yn 1967 a’i nod yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r ardal, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae gwaith ein gwirfoddolwyr yn rhan o’r rhwydwaith sy’n cynnal ein Parciau Cenedlaethol. Mae ein tîm o wirfoddolwyr ymroddedig yn cyfrannu at raglenni tymor hir o waith hanfodol: cynnal llwybrau, rheoli rhywogaethau o blanhigion ymledol, clirio sbwriel, a rheoli cynefinoedd er budd bywyd gwyllt. Er bod lleihau difrod yn elfen hanfodol, mae’n fwy na hynny. Mae llawer o’n gwaith yn cynnwys gwella’n ymarferol ac mae ein rhaglen hyfforddi yn helpu i ysbrydoli ac ychwanegu at wybodaeth pobl a’u gwerthfawrogiad o Eryri, ei threftadaeth, ei chynefinoedd a’i bywyd gwyllt.

Ers ffurfio Cymdeithas Eryri dros 50 mlynedd yn ôl mae ein rhaglen gadwraeth ymarferol wedi mynd o nerth i nerth. Bellach rydym yn cynnal sawl gweithgaredd bob wythnos ac yn galluogi cannoedd o bobl i gyfrannu miloedd o oriau o’u hamser tuag at warchod Eryri bob blwyddyn. Mae gwirfoddolwyr yn cael cyfle i roi rhywbeth yn ôl i Eryri yn ogystal ag archwilio a mwynhau rhai o ardaloedd harddaf a mwyaf arbennig y wlad. Hefyd, maen nhw’n magu profiad ymarferol, gwybodaeth, hyder ac ystod o fedrau sy’n hybu’r posibilrwydd iddyn nhw gael eu cyflogi.

 

Snowdonia Society: Passionate about the National Park

The Snowdonia Society, established in 1967, is a member-based registered charity working to protect and enhance the beauty and special qualities of Snowdonia and to promote their enjoyment in the interests of all who live in, work in or visit the area both now and in the future.

The work of our volunteers is part of the network that keeps our National Parks going. Our team of dedicated volunteers contribute to long-term programmes of essential work: maintaining footpaths, controlling invasive plant species, clearing litter, and managing habitats for the benefit of wildlife. It isn’t all about damage limitation, though that is a vital element.  Much of our work involves practical enhancement and our training programme helps inspire and deepen people’s knowledge and appreciation of Snowdonia, its heritage, habitats and wildlife.

Since the Snowdonia society’s formation over 50 years ago our practical conservation programme has gone from strength to strength.  We now deliver several activities each week, enabling hundreds of people to give thousands of hours of their time towards looking after Snowdonia each year. Volunteers have the opportunity to give something back to Snowdonia and explore and enjoy some of the most beautiful and special areas in the country.  They also gain practical experience, knowledge, confidence and a range of skills which boost their employability.