Cymdeithas Eryri Snowdonia Society


I would like to volunteer

Fill in an application

Already use MyImpactPage.com to volunteer with this organization?
Log in to your account

Carneddau: Gwaith jac-y-neidiwr / Himalayan balsam work

Activity Shifts Start End
Hyfforddiant achrededig Jac y Neidiwr ymarferol AM DDIM / FREE practical Himalayan balsam accredited training, Crafnant 1 7/15/2024 7/15/2024

Caru Eryri/ Care for Snowdonia

 

 

Caru Eryri: Gwneud gwahaniaeth yn 2024

Ymunwch â Chymdeithas Eryri, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Partneriaeth Awyr Agored a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein rhaglen wirfoddoli fwyaf. Gyda'n gilydd, byddwn yn rheoli effeithiau ymwelwyr, yn darparu gwybodaeth hanfodol ac yn cefnogi cymunedau lleol.

Gwnaeth gwirfoddolwyr y llynedd waith anhygoel, ond mae angen tîm hyd yn oed mwy eleni. Ein nod yw cwmpasu mwy o leoliadau am dymor estynedig, gan sicrhau mwynhad cynaliadwy o Eryri i bawb.

P'un a ydych chi'n angerddol am yr amgylchedd neu'n dymuno rhoi rhywbeth yn ôl, mae yna rôl i chi. O lanhau sbwriel i addysgu ymwelwyr, mae pob cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth.

Gadewch i ni wneud 2024 yn flwyddyn o weithredu a chadwraeth yn Eryri. Ymunwch â ni i gadw'r trysor naturiol hwn am genedlaethau i ddod.

Care for Snowdonia: Make a difference in 2024

Join forces with the Snowdonia Society, Snowdonia National Park Authority, Outdoor Partnership, and National Trust in our expanded volunteer program. Together, we'll manage visitor impacts, provide essential information, and support local communities.

Last year's volunteers did an amazing job, but we need an even larger team this year. Our goal is to cover more locations for an extended season, ensuring sustainable enjoyment of Eryri for all.

Whether you're passionate about the environment or simply want to give back, there's a role for you. From litter clean-ups to visitor education, every contribution makes a difference.

Let's make 2024 a year of action and conservation in Eryri. Join us in preserving the area’s natural beauty to preserve its Special Qualities for generations to come.

 

 

Activity Shifts Start End
Abergwyngregyn 1 7/21/2024 7/21/2024
Abergwyngregyn 1 8/3/2024 8/3/2024
Abergwyngregyn 1 8/16/2024 8/16/2024
Abergwyngregyn 1 8/26/2024 8/26/2024
Abergwyngregyn 1 9/15/2024 9/15/2024
Cynnal a Chadw Llwybr Pyg a Mwynwyr ar y trên/ Footpath Maintenance of Pyg and Miners paths by train, Yr Wyddfa 0 8/23/2024 8/23/2024
Evening Caru Eryri Gyda’r Nos: Hop on Hop off Nant Gwynant tour! / Hel sbwriel o le i le o amgylch Nant Gwynant! 1 8/22/2024 8/22/2024
Hyfforddiant achredig mewn cynnal a chadw llwybrau / Accredited training in footpath maintenance, Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 7/19/2024 7/19/2024
Llwybr Llanberis path, i'r copa / to the summit 1 8/9/2024 8/9/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 7/27/2024 7/27/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 8/4/2024 8/4/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 8/17/2024 8/17/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 8/25/2024 8/25/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 9/7/2024 9/7/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 9/14/2024 9/14/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 9/22/2024 9/22/2024
Llwybr Llanberis Path, Yr Wyddfa 1 9/27/2024 9/27/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/20/2024 7/20/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 7/28/2024 7/28/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 0 8/2/2024 8/2/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 8/10/2024 8/10/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 8/18/2024 8/18/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 9/8/2024 9/8/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 9/13/2024 9/13/2024
Llwybr Watkin / Watkin Path, Yr Wyddfa 1 9/21/2024 9/21/2024
Ogwen 1 7/26/2024 7/26/2024
Ogwen 1 8/11/2024 8/11/2024
Ogwen 1 8/24/2024 8/24/2024
Ogwen 1 9/6/2024 9/6/2024
Ogwen 1 9/20/2024 9/20/2024

Dwylo Diwyd/ Helping Hands - Gwynedd

Dwylo Diwyd

This is our longest running project, contributing to essential programmes of long-term work across Eryri. We work with partner organisations to identify and respond to the needs of the National Park carrying out work including peatland restoration, conifer clearance and footpath building. Mae llawer o’n gwaith yn cynnwys gwella’n ymarferol ac mae ein rhaglen hyfforddi yn helpu i ysbrydoli ac ychwanegu at wybodaeth pobl a’u gwerthfawrogiad o Eryri, ei threftadaeth, ei chynefinoedd a’i bywyd gwyllt.

Helping Hands

This is our longest running project, contributing to essential programmes of long-term work across Eryri. We work with partner organisations to identify and respond to the needs of the National Park carrying out work including peatland restoration, conifer clearance and footpath building. Much of our work involves bringing positive change, and and enriching people’s knowledge and appreciation of Snowdonia, it’s heritage, habitats and wildlife.

Activity Shifts Start End
Gofal Coed/ Tree Care - Hafod Garregog, Nantmor 0 8/1/2024 8/1/2024
Tynnu eginblanhigion rhododendron / Rhododendron seedling pulling, Coed Tŷ’n y Coed 1 8/14/2024 8/14/2024

Parc Padarn

Activity Shifts Start End
Footpath maintenance, Parc Padarn, Llanberis 1 7/25/2024 7/25/2024

Get Social

Mission Statement

Cymdeithas Eryri: Ymhyfrydu yn y Parc Cenedlaethol

Sefydlwyd Cymdeithas Eryri yn 1967 a’i nod yw gwarchod a gwella harddwch a rhinweddau arbennig Eryri ac i hyrwyddo eu mwynhad er budd pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n ymweld â'r ardal, yn awr ac yn y dyfodol.

Mae gwaith ein gwirfoddolwyr yn rhan o’r rhwydwaith sy’n cynnal ein Parciau Cenedlaethol. Mae ein tîm o wirfoddolwyr ymroddedig yn cyfrannu at raglenni tymor hir o waith hanfodol: cynnal llwybrau, rheoli rhywogaethau o blanhigion ymledol, clirio sbwriel, a rheoli cynefinoedd er budd bywyd gwyllt. Er bod lleihau difrod yn elfen hanfodol, mae’n fwy na hynny. Mae llawer o’n gwaith yn cynnwys gwella’n ymarferol ac mae ein rhaglen hyfforddi yn helpu i ysbrydoli ac ychwanegu at wybodaeth pobl a’u gwerthfawrogiad o Eryri, ei threftadaeth, ei chynefinoedd a’i bywyd gwyllt.

Ers ffurfio Cymdeithas Eryri dros 50 mlynedd yn ôl mae ein rhaglen gadwraeth ymarferol wedi mynd o nerth i nerth. Bellach rydym yn cynnal sawl gweithgaredd bob wythnos ac yn galluogi cannoedd o bobl i gyfrannu miloedd o oriau o’u hamser tuag at warchod Eryri bob blwyddyn. Mae gwirfoddolwyr yn cael cyfle i roi rhywbeth yn ôl i Eryri yn ogystal ag archwilio a mwynhau rhai o ardaloedd harddaf a mwyaf arbennig y wlad. Hefyd, maen nhw’n magu profiad ymarferol, gwybodaeth, hyder ac ystod o fedrau sy’n hybu’r posibilrwydd iddyn nhw gael eu cyflogi.

 

Snowdonia Society: Passionate about the National Park

The Snowdonia Society, established in 1967, is a member-based registered charity working to protect and enhance the beauty and special qualities of Snowdonia and to promote their enjoyment in the interests of all who live in, work in or visit the area both now and in the future.

The work of our volunteers is part of the network that keeps our National Parks going. Our team of dedicated volunteers contribute to long-term programmes of essential work: maintaining footpaths, controlling invasive plant species, clearing litter, and managing habitats for the benefit of wildlife. It isn’t all about damage limitation, though that is a vital element.  Much of our work involves practical enhancement and our training programme helps inspire and deepen people’s knowledge and appreciation of Snowdonia, its heritage, habitats and wildlife.

Since the Snowdonia society’s formation over 50 years ago our practical conservation programme has gone from strength to strength.  We now deliver several activities each week, enabling hundreds of people to give thousands of hours of their time towards looking after Snowdonia each year. Volunteers have the opportunity to give something back to Snowdonia and explore and enjoy some of the most beautiful and special areas in the country.  They also gain practical experience, knowledge, confidence and a range of skills which boost their employability.

Gyda diolch i’n cyllidwyr / With thanks to our funders: