Garden Organic


Mid Wales Master Gardeners

 
Croeso! Welcome!
 
Rydym yn chwilio am fentoriaid garddio gwirfoddol ym Miosffer Dyfi (Aberystwyth, Machynlleth a’r ardal). Ydych chi'n dyfwr bwyd brwd a fyddai wrth eich bodd yn rhannu eich brwdfrydedd a'ch gwybodaeth ag eraill? Rydym yn hapus i gyhoeddi lansiad rhaglen gwirfoddolwyr garddio newydd yng nghanolbarth Cymru. Cofrestrwch nawr, a dewch ar ein cwrs cyflwyno am ddim ar 24 a 30 Mehefin yn Aberystwyth. Manylion isod.

We are looking for volunteer gardening mentors in the Dyfi Biosphere (Aberystwyth, Machynlleth and the area). Are you a keen food grower who would love to share your enthusiasm and knowledge with others? We're happy to announce the launch of a new gardening volunteer programme in mid Wales. Register now, and come on our free induction course on 24 and 30 June in Aberystwyth. Details below.

+++++++++++++

Tyfu Dyfi a gwirfoddolwyr garddio

Dros y ddwy flynedd nesaf, bydd prosiect Tyfu Dyfi yn rhannu sgiliau, gwybodaeth a hyfforddiant ynghylch tyfu organig ymhlith trigolion a chymunedau Biosffer Dyfi. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr garddio i gefnogi'r gwaith hwn. Byddwch yn dod yn rhan o gymuned Gwirfoddolwyr Garden Organic gyda mynediad i ddigwyddiadau hyfforddi rheolaidd a chynulliadau cymdeithasol. Mae ein gwirfoddolwyr garddio yn gweithio ar draws llawer o leoliadau gwahanol gan gynnwys gerddi cymunedol sefydledig, ysgolion ac mewn digwyddiadau tyfu bwyd lleol. Nid oes angen unrhyw gymwysterau garddwriaethol dim ond rhai profiadau cynyddol a pharodrwydd i ddysgu.

Y cam cyntaf i ddod yn wirfoddolwr yw cwblhau ein cwrs cyflwyno gwirfoddolwyr Garden Organic. Bydd yr hyfforddiant rhad ac am ddim yn digwydd yn Aberystwyth, ar 24 a 30 Mehefin. Os oes gennych chi brofiad tyfu a'r brwdfrydedd i rannu eich gwybodaeth gyda thyfwyr newydd, byddem yn eich annog i wneud cais. Os na allwch wneud y dyddiadau hyn bydd dyddiadau pellach ar gael, felly cysylltwch â ni beth bynnag.
 

 

Tyfu Dyfi and gardening volunteers

Over the next two years, the Tyfu Dyfi project will be sharing skills, knowledge and training around organic growing amongst residents and communities in the Dyfi Biosphere. We are currently recruiting gardening volunteers to support this work. You will become part of the Garden Organic volunteer community with access to regular training events and social gatherings. Our gardening volunteers work across many different settings including established community gardens, schools and at local food growing events. You do not need any horticultural qualifications just some growing experiences and a willingness to learn. 
 

The first step to becoming a volunteer is to complete our Garden Organic volunteer induction course. The free training will take place in Aberystwyth, on 24 and 30 June. If you have growing experience and the enthusiasm to share your knowledge with new growers we would encourage you to apply. If you cannot make these dates there will be further dates available so please still get in touch. 

 
 
+++++++++++++

Mae ein garddwyr gwirfoddol o bob cefndir ac oedran. Byddai'r rôl hon yn addas ar gyfer rhywun sy'n
diddordeb mewn tyfu bwyd

  • yn mwynhau siarad am dyfu bwyd a'i hybu
  • yn hapus i gymryd rhan yn unigol ac fel rhan o dîm
  • yn edrych i ehangu eu gwybodaeth mewn garddwriaeth
  • yn gallu cynnig tua 30 awr y flwyddyn (2.5 awr y mis) o amser gwirfoddolwyr.
 
Os hoffech chi gymryd rhan neu ddarganfod mwy am ein rhaglen, cysylltwch â ni ar td@gardenorganic.org.uk neu cwblhewch y cais gwirfoddolwr ar ochr dde uchaf y dudalen a byddwn mewn cysylltiad.
 

Our volunteer gardeners are from all backgrounds and ages. This role would suit someone who 

  • has an interest in food growing 
  • enjoys talking about and promoting food growing 
  • would be happy to participate both individually and as part of a team 
  • is looking to extend their knowledge in horticulture 
  • can offer roughly 30 hours a year (2.5 hours a month) volunteer time.
 
If you would like to get involved or find out more about our programme, contact us on td@gardenorganic.org.uk or complete the volunteer application on the top right hand side of the page and we will be in touch.  
 
 

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities-Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

 

 

Further Information

Fill in an application